About the Foundation

LUDZIE

President

Barbara Orlicz-Szczypuła

barbara.orlicz@kff.com.pl +48 12 294 69 45

The head of the Foundation, has been on the board of directors since 2006 and for many years has been associated with the organisation of the Krakow Film Festival, as the director of the programme office. Previously, she was employed at Apollo Film, where she was responsible for the organisation of events, promotion and marketing. A graduate of the Institute of Ethnology and Cultural Anthropology at the Jagiellonian University. She is the director of the KFF Sales & Promotion Agency, the producer of the projects: Polish Docs, Polish Shorts and Polish Animations, the editor of the English-language magazine „Focus on Poland,” addressed to the documentary and short film industry. She conducts classes at the Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University in Krakow and at the Jagiellonian University.

 

Vice president

Patrycja Czarny

patrycja.czarny@kff.com.pl +48 12 294 69 45

She graduated from film studies and post-graduated from Public Relations at the Faculty of Management and Social Communication at the Jagiellonian University. She worked at Apollo Film as a PR manager and co-operated by the implementation of numerous film events. She has been associated with the Krakow Film Foundation since 2006, where she acts as the assistant director of the programme office. She runs the Distribution and Event Organisation Department at the Krakow Film Foundation. 

Vice president

Katarzyna Wilk

katarzyna.wilk@kff.com.pl +48 12 294 69 45

She is a graduate of the Faculty of Polish Studies at the Jagiellonian University, specialising in Theatre Studies. She also studied film studies, specialising in media, at the Faculty of Cultural Studies at the Jagiellonian University. She acted as an expert of the Polish Film Institute twice. The Vice-President of the KFF Sales & Promotion Agency and the co-ordinator of the Polish Docs project, dedicated to promoting Polish documentary cinema abroad. She co-operates with various magazines and Internet portals, publishes texts on film, theatre and culture. The editor of the English-language magazine „Focus on Poland.” Katarzyna Wilk is also the head of the KFF Industry – the largest Polish industry event, dedicated to documentary, animated and short films. 

Executive director

Olga Lany

olga.lany@kff.com.pl +48 608 722 903

She is a culture manager with extensive experience in the field of event organisation, marketing and promotion. As the production manager, she implemented festivals, concerts, performances in Poland and abroad and led teams promoting and organising events at cultural institutions.

Krakow Film Festival Director

Krzysztof Gierat

krzysztof.gierat@kff.com.pl +48 12 294 69 45

Film expert by profession, a graduate of the Jagiellonian University. He also studied at the Institute of Art of the Polish Academy of Sciences in Warsaw. He acted as, among others, the deputy mayor of the city of Krakow, the director of Apollo Film and the Film Agency of the Polish Television. He is also a member of the Polish and European Film Academy. He has been managing the Krakow Film Festival for 20 years.

Promotion Specialist

Marta Świętek

marta.swietek@kff.com.pl +48 12 294 69 45

In 2012 she began working for the Krakow Film Foundation. She co-organizes industry events at the Krakow Film Festival and coordinates the festival film market (KFF Market). In KFF Sales & Promotion she takes care of the festival distribution of Polish short films – fiction and animation – and also prepares film programmes for international festivals and film events.

Assistant

Magdalena Walo

magdalena.walo@kff.com.pl +48 12 294 69 45

Master of Fine Arts. PhD candidate at the Institute of Audiovisual Arts at the Jagiellonian University in Krakow, Poland where she runs classes with students in the field of contemporary cinema and Polish cinema. For several years associated with the Krakow Film Foundation and Krakow Film Festival, where she coordinates non-competition sections and co-creates the “Kids & Youth. Kino dla Młodych” aimed at children and teenagers.

Promotion Specialist

Maciej Reguła

maciej.regula@kff.com.pl +48 12 294 69 45

He has been associated with the Krakow Film Foundation since 2018. Coordinator of International Short Film Competition and print traffic at Krakow Film Festival. In KFF Sales & Promotion he takes care of the festival distribution of Polish short films – fiction and animation – and also prepares film programmes for international festivals and film events.

Krakow Film Foundation Programme Council:

Tadeusz Lubelski – chairman, Jerzy Armata, Jacek Bromski, Marek A. Drążewski, Krzysztof Gierat, Miłosz Horodyski, Jadwiga Hučkova, Jerzy Kapuściński, Jerzy Kucia, Marcel Łoziński, Maria Malatyńska, Wojciech Marczewski, Włodzimierz Niderhaus, Anita Piotrowska

Revision Commission:

Alina Kasza, Marta Materska-Samek, Jarosław Wójcik

STATUT

Pobierz statut fundacji

STATUT FUNDACJI pod nazwą "Krakowska Fundacja Filmowa" tekst jednolity na dzień 15 czerwca 2018

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja pod nazwą „Krakowska Fundacja Filmowa" zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Instytucję Filmową pod nazwą: „Apollo-Film” z siedzibą w Krakowie - zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ul. Św. Filipa 5/5 przed notariuszem Elżbietą Dudkowską-Wawrzycką w dniu 25 lutego 2003 r. (repertorium A Nr 1021/2003) działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 06.04.1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 2

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 3. Siedzibą Fundacji jest Kraków.
 4. Fundacja może tworzyć oddziały i zakłady, a także przystępować do spółek i fundacji.

§ 3

 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania swoich celów Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami RP.

§ 4

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Kultury.

§ 5

Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.

§ 6

Fundacja może przyznawać nagrody i wyróżnienia osobom zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

Rozdział II CEL I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 7

Celem Fundacji jest:
 1. krzewienie edukacji i kultury filmowej;
 2. promocja polskich filmów w kraju i zagranicą;
 3. wspieranie twórczości filmowej o wysokich walorach artystycznych;
 4. pomoc w rozwoju artystycznym i zawodowym twórców filmowych;

§ 8

Fundacja realizuje swój cel poprzez:
 1. organizowanie i finansowanie festiwali oraz przeglądów filmowych;
 2. organizowanie i finansowanie pokazów polskich filmów w kraju i za granicą;
 3. dotowanie pozycji wydawniczych, w tym periodyków, poświęconych tematyce filmowej;
 4. dotowanie produkcji i dystrybucji filmów polskich oraz filmów zagranicznych o wysokich walorach artystycznych,
 5. organizowanie i finansowanie konkursów oraz plebiscytów na najlepsze dzieło filmowe, w różnych kategoriach sztuki filmowej, a także finansowanie nagród w tych imprezach;
 6. organizowanie i finansowanie konkursów o tematyce filmowej, a także finansowanie nagród w tych konkursach;
 7. organizowanie i finansowanie konferencji, wykładów, seminariów i innych form debaty na temat kultury i sztuki filmowej;
 8. organizowanie i finansowanie warsztatów, konwersatoriów i wykładów przeznaczonych dla twórców, producentów lub dziennikarzy filmowych, służących rozwojowi artystycznemu i zawodowemu tych osób.

§ 9

Dla osiągnięcia swojego celu Fundacja może wspierać osoby fizyczne oraz osoby prawne, których działalność jest zbieżna z działaniem Fundacji.

Rozdział III MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 10

Majątkiem Fundacji jest Fundusz Założycielski obejmujący wkład gotówkowy w kwocie 10.000,00 zł /słownie: dziesięć tysięcy złotych.

§ 11

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 12

Dochody Fundacji pochodzą z:
 1. darowizn, dotacji, spadków i zapisów,
 2. subwencji osób prawnych,
 3. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
 4. dochodów ze zbiórek publicznych,
 5. odsetek bankowych od wkładów pieniężnych,
 6. dochodów z papierów wartościowych, w których mogą być lokowane środki finansowe Fundacji,
 7. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

§ 13

Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, dotacji, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 14

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 15

 1. Osoby fizyczne i prawne, które dokonają na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji (jednorazowej lub łącznej) w wysokości co najmniej 100.000,00 zł, lub, w przypadku osób zagranicznych, w wysokości odpowiadającej co najmniej równowartości 25.000 USD, uzyskują tytuł Sponsora Fundacji.
 2. Tytuł Sponsora ma charakter osobisty.

Rozdział IV ORGANY FUNDACJI

§ 16

 1. Organami Fundacji są :
  1. Rada Programowa, zwana dalej Radą,
  2. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,
  3. Komisja Rewizyjna, zwana dalej Komisją.
 2. Nie można być jednocześnie członkiem dwóch organów Fundacji.

§ 17

 1. Rada składa się od 3 do 15 członków.
 2. Członków Rady powołuje na czas nieoznaczony Fundator, z zastrzeżeniem § 18 pkt. 1.
 3. Rada wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego Rady.
 4. Przewodniczący Rady reprezentuje Radę na zewnątrz, przygotowuje posiedzenia Rady oraz przewodniczy posiedzeniom Rady, a także reprezentuje Fundację w umowie między Fundacją a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim. W razie niemożności pełnienia przez Przewodniczącego swojej funkcji, jego obowiązki przejmuje inny członek Rady, upoważniony przez Przewodniczącego. W przypadku braku takiego upoważnienia obowiązki Przewodniczącego pełni inny członek Rady, wskazany przez Radę.

§ 18

 1. W granicach określonych w § 17 pkt. 1, Rada może podjąć uchwałę o poszerzeniu swego składu o osoby fizyczne lub prawne, które:
  1. dokonały znacznego przysporzenia majątkowego na rzecz Fundacji,
  2. swoją działalnością przysporzą Fundacji znacznych korzyści.
 2. Osobą prawną przyjętą w skład Rady na mocy uchwały, o której mowa w ust. 1 reprezentuje w Radzie jeden przedstawiciel.

§ 19

 1. Członkostwo w Radzie ustaje z dniem odwołania przez Radę bądź z dniem śmierci członka Rady.
 2. Odwołanie członka Rady następuje w przypadku:
  1. złożenia - skierowanej na ręce Rady - pisemnej rezygnacji członka z udziału w pracach Rady,
  2. nie pełnienia obowiązku członka Rady przez okres dłuższy niż 12 miesięcy,
  3. zachowania nie licującego z godnością członka Rady.

§ 20

 1. Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy.
 2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy bądź na wniosek Zarządu, Komisji, Fundatora lub połowy członków Rady, zgłoszony Przewodniczącemu Rady na piśmie. W razie, gdy Przewodniczący nie może zwołać Rady, uprawnienie to przysługuje Zarządowi. Zarząd zwoła posiedzenie z własnej inicjatywy lub na wniosek podmiotów, o których mowa w zdaniu pierwszym. Do zwołania posiedzenia przez Zarząd stosuje się odpowiednio postanowienia pkt. 3 i 4.
 3. O terminie posiedzenia Rady Przewodniczący zawiadamia pozostałych członków Rady co najmniej 10 dni przed datą planowanego posiedzenia.
 4. Zawiadomienie powinno zawierać porządek obrad. Rada może podjąć uchwały jedynie w sprawach wymienionych w porządku obrad, chyba, że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu co do podjęcia uchwały w sprawie nie uwzględnionej w porządku obrad.

§ 21

 1. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał.
 2. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych członków Rady. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady, jeżeli uczestniczy w posiedzeniu Rady.

§ 22

W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć zaproszone osoby spoza grona członków Rady – z głosem doradczym.

§ 23

Członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach Rady, mogą jednak w uzasadnionych przypadkach domagać się zwrotu kosztów poniesionych w związku z tą działalnością, pod warunkiem ich wcześniejszego uzgodnienia z Zarządem.

§ 24

Do kompetencji Rady należy:
 1. przygotowywanie projektów wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji.
 2. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
 3. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd,
 4. wnioskowanie, wspólnie z Komisją, do Fundatora o dokonanie zmian w składzie Zarządu,
 5. wnioskowanie do Fundatora o dokonanie zmian w składzie Komisji.

§ 25

 1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Zarząd:
  1. podejmuje czynności związane z bieżącą działalnością Fundacji,
  2. uchwala wieloletnie i roczne programy działania Fundacji,
  3. sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
  4. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
  5. tworzy i znosi jednostki organizacyjne Fundacji.
 3. Do składania oświadczenia woli w imieniu Fundacji upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.

§ 26

 1. Zarząd składa się od 2 do 3 członków - w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na czas nieoznaczony przez Fundatora.
 2. Członkostwo w Zarządzie ustaje z dniem odwołania członka Zarządu przez Fundatora bądź z chwilą śmierci członka Zarządu.
 3. Odwołanie członka Zarządu następuje w przypadku:
  1. złożenia pisemnej rezygnacji członka Zarządu z udziału w pracach Zarządu,
  2. nienależytego wykonywania funkcji członka Zarządu.
 4. Uchwałę w sprawie powołania lub odwołania członka Zarządu podejmuje Fundator, na pisemny wniosek Komisji i Rady. Fundator nie jest zobowiązany treścią takiego wniosku - z zastrzeżeniem postanowień § 26 ust. 5.
 5. Odwołanie członka Zarządu, który złożył rezygnację z udziału w pracach Zarządu nie wymaga wniosku Komisji i Rady, a Fundator jest zobowiązany do odwołania tej osoby ze składu Zarządu. Uchwała o odwołaniu powinna zapaść niezwłocznie po złożeniu rezygnacji przez członka Zarządu.

§ 27

 1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały zapadają większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 2. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
 3. W umowie między Fundacją a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Fundację reprezentuje Przewodniczący Rady, na zasadach określonych w § 17 ust. 4.

§ 28

 1. Komisja składa się z 2 do 3 członków w tym Przewodniczącego Komisji. Komisja wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego Komisji. Członków Komisji powołuje i odwołuje Fundator na wniosek Rady.
 2. Do członków Komisji stosuje się odpowiednio § 21, §22, §23 i § 24 Statutu.
 3. Do kompetencji Komisji należy:
  1. rozpatrywanie i zatwierdzanie corocznego sprawozdania z działalności Zarządu oraz udzielanie mu absolutorium;
  2. wnioskowanie do Fundatora, wspólnie z Radą, o dokonanie zmian w składzie Zarządu;
  3. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
  4. opiniowanie spraw majątkowych przedłożonych przez Zarząd.

§ 29

 1. Pierwszy skład wszystkich organów Fundacji ustali Fundator powołując również Przewodniczących Rady i Komisji oraz Prezesa Zarządu.
 2. Poza uprawnieniami zastrzeżonymi w innych postanowieniach Statutu Fundator podejmuje uchwały w sprawie zmiany niniejszego Statutu. Uchwały te nie wymagają wniosku Zarządu Fundacji, z wyłączeniem art. 29 pkt. 2a Statutu, którego zmiana wymaga pisemnego wniosku Zarządu.
  1. Fundator na wniosek Zarządu Fundacji podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji oraz połączenia Fundacji z inną fundacją.
 3. Zastrzeżone w Statucie kompetencje Fundatora przechodzą na jego następcę prawnego, bez konieczności zmiany statutu.

Rozdział V DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§ 30

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
 1. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych - 5911Z
 2. Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych - 5913Z
 3. Działalność związana z projekcją filmów - 5914Z
 4. Wydawanie książek - 5811Z
 5. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków - 5814Z
 6. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych - 5920Z
 7. Pozostała działalność wydawnicza - 5819Z
 8. Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - 4761Z
 9. Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - 4763Z
 10. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet - 4791Z
 11. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami - 4799Z
 12. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji - 73.12.A
 13. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych - 73.12.B
 14. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) - 73.12.C
 15. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach - 73.12.D
 16. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów - 4618Z
 17. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju – 46192

§ 31

 1. Z majątku Fundacji przeznacza się na działalność gospodarczą kwotę 1 tysiąc złotych (słownie: jeden tysiąc złotych).
 2. Wszystkie dochody Fundacji pochodzące z działalności gospodarczej są przeznaczane na realizację jej celów statutowych.

Rozdział VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 32

Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnej zmiany celu Fundacji.

§ 33

 1. Dla efektywniejszego realizowania swojego celu Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
 2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 34

 1. Fundacja ulega likwidacji w wypadku:
  1. osiągnięcia celu, dla realizacji którego została ustanowiona;
  2. wobec wyczerpania jej środków finansowych oraz majątku Fundacji;
  3. w przypadku podjęcia uchwały o której mowa w § 29 ust. 2a Statutu.
 2. W przypadkach określonych w pkt. 1a oraz 1b decyzję o likwidacji podejmuje Rada poprzez uchwałę podjętą większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady. W przypadku określonym w pkt. 1c, obowiązuje tryb z § 29 ust. 2a Statutu.
 3. Likwidatorem Fundacji jest Zarząd, chyba że uchwała Rady stanowi inaczej.

§ 35

Fundacja składa Ministrowi Kultury corocznie sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

§ 36

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.