O Fundacji

Krakowska Fundacja Filmowa została powołana w 2003 roku z inicjatywy Krzysztofa Gierata przez Instytucję Apollo Film w celu organizowania wydarzeń popularyzujących film i działań wspierających produkcję filmową.

Głównymi obszarami działalności Fundacji poza organizacją Krakowskiego Festiwalu Filmowego są m.in.: promocja polskich filmów w kraju i za granicą, wspieranie twórczości audiowizualnej o wysokich walorach artystycznych, stymulowanie rozwoju zawodowego i artystycznego polskich filmowców, organizowanie specjalnych projekcji i pokazów, warsztatów, konwersatoriów, dyskusji oraz innych wydarzeń, które stwarzają okazję do spotkań, wymiany doświadczeń i dyskusji na temat współczesnej kultury filmowej.

W ramach kompleksowej promocji polskich filmów dokumentalnych, krótkich fabuł i animacji za granicą, Fundacja prowadzi trzy projekty realizowane dzięki dofinansowaniu z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej: Polish Docs, Polish Shorts i Polish Animations. Projekty te służą szeroko pojętej promocji polskiego kina i obejmują m.in. prowadzenie portali internetowych, organizację i obsługę stoisk polskich na targach filmowych, organizację pokazów polskich filmów za granicą, przygotowanie pakietu filmów online przeznaczonych dla zagranicznych profesjonalistów. Ponadto Fundacja w tym obszarze wspiera także polskich producentów i reżyserów, umożliwiając im udział w polskich delegacjach promujących projekty polskich dokumentów lub krótkich metraży na międzynarodowych pitchingach, prezentacjach, targach filmowych.

W ramach agencji KFF Sales&Promotion Fundacja zajmuje się także obsługą festiwalową polskich dokumentów oraz krótkometrażowych animacji i fabuł, a od 2016 również sprzedażą polskich filmów dokumentalnych na zagraniczne rynki.

LUDZIE

Prezeska zarządu

Barbara Orlicz-Szczypuła

barbara.orlicz@kff.com.pl +48 12 294 69 45

Dyrektor biura programowego Krakowskiego Festiwalu Filmowego. Dyrektor KFF Sales & Promotion. W 2004 roku rozpoczęła pracę dla Krakowskiej Fundacji Filmowej, w której rok później stworzyła Agencję Promocji Filmów działającą dziś pod nazwą KFF Sales & Promotion. Od ponad dwudziestu lat współtworzy Krakowski Festiwal Filmowy – najstarszy i najważniejszy festiwal filmów dokumentalnych i krótkometrażowych w Polsce.

Wiceprezeska zarządu

Patrycja Czarny

patrycja.czarny@kff.com.pl +48 12 294 69 45

Absolwentka filmoznawstwa oraz studiów podyplomowych w dziedzinie PR na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracowała w Apollo Film jako menadżerka PR, współpracowała przy realizacji wielu wydarzeń filmowych. Z Krakowskim Festiwalem Filmowym związana jest od 2006 roku, gdzie pełni funkcję zastępczyni dyrektorki biura programowego. W Krakowskiej Fundacji Filmowej prowadzi Dział Dystrybucji oraz Organizacji Imprez.

Wiceprezeska zarządu

Katarzyna Wilk

katarzyna.wilk@kff.com.pl +48 12 294 69 45

Zastępca dyrektora KFF Sales & Promotion. Koordynator Polish Docs. Dyrektor KFF Industry. Wspiera polskich filmowców, szczególnie dokumentalistów, w zagranicznej promocji ich twórczości. W ramach branżowej części Krakowskiego Festiwalu Filmowego (KFF Industry) daje polskim producentom i reżyserom możliwość zaprezentowania się przed zagranicznymi przedstawicielami branży filmowej.

Dyrektorka wykonawcza

Olga Lany

olga.lany@kff.com.pl +48 608 722 903

Menadżerka kultury z dużym doświadczeniem w zakresie organizacji wydarzeń, marketingu i promocji. Jako kierowniczka produkcji realizowała festiwale, koncerty, spektakle w Polsce i za granicą, a także kierowała zespołami promocji i organizacji eventów w instytucji kultury.

Dyrektor Krakowskiego Festiwalu Filmowego

Krzysztof Gierat

krzysztof.gierat@kff.com.pl +48 12 294 69 45

Z wykształcenia filmoznawca, absolwent UJ. Studiował także w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Pełnił m.in. funkcje wiceprezydenta miasta Krakowa, dyrektora Apollo Film i Agencji Filmowej Telewizji Polskiej. Jest także członkiem Polskiej i Europejskiej Akademii Filmowej. Krakowskim Festiwalem Filmowym kieruje od 20 lat.

Koordynatorka projektów

Marta Świętek

+48 12 294 69 45

W 2012 roku rozpoczęła pracę dla Krakowskiej Fundacji Filmowej. Współorganizuje wydarzenia branżowe Krakowskiego Festiwalu Filmowego. Koordynuje festiwalowe targi filmowe (KFF Market). W KFF Sales & Promotion zajmuje się dystrybucją festiwalową polskich filmów krótkometrażowych – fabuł i animacji, a także opracowuje programy filmowe dla międzynarodowych festiwali i wydarzeń filmowych.

Asystentka zarządu, redakcja www

Magdalena Walo

magdalena.walo@kff.com.pl +48 12 294 69 45

Absolwentka filmoznawstwa i wiedzy o nowych mediach na Uniwersytecie Jagiellońskim. Z Krakowską Fundacją Filmową związana od 2017 roku. Koordynatorka działu obsługi widza oraz główna asystentka biura programowego Krakowskiego Festiwalu Filmowego.

Asystentka ds. realizacji projektów

Annna Waszczuk

anna.waszczuk@kff.com.pl +48 12 294 69 45

Absolwentka filmoznawstwa i wiedzy o nowych mediach oraz filologii romańskiej na Uniwersytecie Łódzkim oraz Uniwersytecie w Mediolanie. W sektorze audiowizualnym od 2011 roku. Doświadczona w dystrybucji i promocji filmowej. Przez wiele lat pracowała jako festiwalowy dystrybutor w najważniejszych studiach animacji w Polsce. W KFF Sales & Promotion zajmuję się w obiegiem kopii oraz materiałów promocyjnych.

Zespół:

Patrycja Czarny, Krzysztof Gierat, Olga Lany, Barbara Orlicz-Szczypuła, Marta Świętek, Magdalena Walo, Anna Waszczuk, Katarzyna Wilk

Rada Programowa Krakowskiej Fundacji Filmowej:

Tadeusz Lubelski – przewodniczący, Jerzy Armata, Jacek Bromski, Marek A. Drążewski, Krzysztof Gierat, Miłosz Horodyski, Jadwiga Hučková, Jerzy Kapuściński, Jerzy Kucia, Marcel Łoziński, Maria Malatyńska, Wojciech Marczewski, Anita Piotrowska

Komisja Rewizyjna:

Alina Kasza, Marta Materska-Samek, Jarosław Wójcik

STATUT

Pobierz statut fundacji

STATUT FUNDACJI pod nazwą "Krakowska Fundacja Filmowa" tekst jednolity na dzień 15 czerwca 2018

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja pod nazwą „Krakowska Fundacja Filmowa" zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Instytucję Filmową pod nazwą: „Apollo-Film” z siedzibą w Krakowie - zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ul. Św. Filipa 5/5 przed notariuszem Elżbietą Dudkowską-Wawrzycką w dniu 25 lutego 2003 r. (repertorium A Nr 1021/2003) działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 06.04.1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 2

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 3. Siedzibą Fundacji jest Kraków.
 4. Fundacja może tworzyć oddziały i zakłady, a także przystępować do spółek i fundacji.

§ 3

 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania swoich celów Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami RP.

§ 4

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Kultury.

§ 5

Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.

§ 6

Fundacja może przyznawać nagrody i wyróżnienia osobom zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

Rozdział II CEL I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 7

Celem Fundacji jest:
 1. krzewienie edukacji i kultury filmowej;
 2. promocja polskich filmów w kraju i zagranicą;
 3. wspieranie twórczości filmowej o wysokich walorach artystycznych;
 4. pomoc w rozwoju artystycznym i zawodowym twórców filmowych;

§ 8

Fundacja realizuje swój cel poprzez:
 1. organizowanie i finansowanie festiwali oraz przeglądów filmowych;
 2. organizowanie i finansowanie pokazów polskich filmów w kraju i za granicą;
 3. dotowanie pozycji wydawniczych, w tym periodyków, poświęconych tematyce filmowej;
 4. dotowanie produkcji i dystrybucji filmów polskich oraz filmów zagranicznych o wysokich walorach artystycznych,
 5. organizowanie i finansowanie konkursów oraz plebiscytów na najlepsze dzieło filmowe, w różnych kategoriach sztuki filmowej, a także finansowanie nagród w tych imprezach;
 6. organizowanie i finansowanie konkursów o tematyce filmowej, a także finansowanie nagród w tych konkursach;
 7. organizowanie i finansowanie konferencji, wykładów, seminariów i innych form debaty na temat kultury i sztuki filmowej;
 8. organizowanie i finansowanie warsztatów, konwersatoriów i wykładów przeznaczonych dla twórców, producentów lub dziennikarzy filmowych, służących rozwojowi artystycznemu i zawodowemu tych osób.

§ 9

Dla osiągnięcia swojego celu Fundacja może wspierać osoby fizyczne oraz osoby prawne, których działalność jest zbieżna z działaniem Fundacji.

Rozdział III MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 10

Majątkiem Fundacji jest Fundusz Założycielski obejmujący wkład gotówkowy w kwocie 10.000,00 zł /słownie: dziesięć tysięcy złotych.

§ 11

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 12

Dochody Fundacji pochodzą z:
 1. darowizn, dotacji, spadków i zapisów,
 2. subwencji osób prawnych,
 3. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
 4. dochodów ze zbiórek publicznych,
 5. odsetek bankowych od wkładów pieniężnych,
 6. dochodów z papierów wartościowych, w których mogą być lokowane środki finansowe Fundacji,
 7. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

§ 13

Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, dotacji, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 14

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 15

 1. Osoby fizyczne i prawne, które dokonają na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji (jednorazowej lub łącznej) w wysokości co najmniej 100.000,00 zł, lub, w przypadku osób zagranicznych, w wysokości odpowiadającej co najmniej równowartości 25.000 USD, uzyskują tytuł Sponsora Fundacji.
 2. Tytuł Sponsora ma charakter osobisty.

Rozdział IV ORGANY FUNDACJI

§ 16

 1. Organami Fundacji są :
  1. Rada Programowa, zwana dalej Radą,
  2. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,
  3. Komisja Rewizyjna, zwana dalej Komisją.
 2. Nie można być jednocześnie członkiem dwóch organów Fundacji.

§ 17

 1. Rada składa się od 3 do 15 członków.
 2. Członków Rady powołuje na czas nieoznaczony Fundator, z zastrzeżeniem § 18 pkt. 1.
 3. Rada wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego Rady.
 4. Przewodniczący Rady reprezentuje Radę na zewnątrz, przygotowuje posiedzenia Rady oraz przewodniczy posiedzeniom Rady, a także reprezentuje Fundację w umowie między Fundacją a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim. W razie niemożności pełnienia przez Przewodniczącego swojej funkcji, jego obowiązki przejmuje inny członek Rady, upoważniony przez Przewodniczącego. W przypadku braku takiego upoważnienia obowiązki Przewodniczącego pełni inny członek Rady, wskazany przez Radę.

§ 18

 1. W granicach określonych w § 17 pkt. 1, Rada może podjąć uchwałę o poszerzeniu swego składu o osoby fizyczne lub prawne, które:
  1. dokonały znacznego przysporzenia majątkowego na rzecz Fundacji,
  2. swoją działalnością przysporzą Fundacji znacznych korzyści.
 2. Osobą prawną przyjętą w skład Rady na mocy uchwały, o której mowa w ust. 1 reprezentuje w Radzie jeden przedstawiciel.

§ 19

 1. Członkostwo w Radzie ustaje z dniem odwołania przez Radę bądź z dniem śmierci członka Rady.
 2. Odwołanie członka Rady następuje w przypadku:
  1. złożenia - skierowanej na ręce Rady - pisemnej rezygnacji członka z udziału w pracach Rady,
  2. nie pełnienia obowiązku członka Rady przez okres dłuższy niż 12 miesięcy,
  3. zachowania nie licującego z godnością członka Rady.

§ 20

 1. Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy.
 2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy bądź na wniosek Zarządu, Komisji, Fundatora lub połowy członków Rady, zgłoszony Przewodniczącemu Rady na piśmie. W razie, gdy Przewodniczący nie może zwołać Rady, uprawnienie to przysługuje Zarządowi. Zarząd zwoła posiedzenie z własnej inicjatywy lub na wniosek podmiotów, o których mowa w zdaniu pierwszym. Do zwołania posiedzenia przez Zarząd stosuje się odpowiednio postanowienia pkt. 3 i 4.
 3. O terminie posiedzenia Rady Przewodniczący zawiadamia pozostałych członków Rady co najmniej 10 dni przed datą planowanego posiedzenia.
 4. Zawiadomienie powinno zawierać porządek obrad. Rada może podjąć uchwały jedynie w sprawach wymienionych w porządku obrad, chyba, że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu co do podjęcia uchwały w sprawie nie uwzględnionej w porządku obrad.

§ 21

 1. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał.
 2. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych członków Rady. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady, jeżeli uczestniczy w posiedzeniu Rady.

§ 22

W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć zaproszone osoby spoza grona członków Rady – z głosem doradczym.

§ 23

Członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach Rady, mogą jednak w uzasadnionych przypadkach domagać się zwrotu kosztów poniesionych w związku z tą działalnością, pod warunkiem ich wcześniejszego uzgodnienia z Zarządem.

§ 24

Do kompetencji Rady należy:
 1. przygotowywanie projektów wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji.
 2. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
 3. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd,
 4. wnioskowanie, wspólnie z Komisją, do Fundatora o dokonanie zmian w składzie Zarządu,
 5. wnioskowanie do Fundatora o dokonanie zmian w składzie Komisji.

§ 25

 1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Zarząd:
  1. podejmuje czynności związane z bieżącą działalnością Fundacji,
  2. uchwala wieloletnie i roczne programy działania Fundacji,
  3. sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
  4. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
  5. tworzy i znosi jednostki organizacyjne Fundacji.
 3. Do składania oświadczenia woli w imieniu Fundacji upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.

§ 26

 1. Zarząd składa się od 2 do 3 członków - w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na czas nieoznaczony przez Fundatora.
 2. Członkostwo w Zarządzie ustaje z dniem odwołania członka Zarządu przez Fundatora bądź z chwilą śmierci członka Zarządu.
 3. Odwołanie członka Zarządu następuje w przypadku:
  1. złożenia pisemnej rezygnacji członka Zarządu z udziału w pracach Zarządu,
  2. nienależytego wykonywania funkcji członka Zarządu.
 4. Uchwałę w sprawie powołania lub odwołania członka Zarządu podejmuje Fundator, na pisemny wniosek Komisji i Rady. Fundator nie jest zobowiązany treścią takiego wniosku - z zastrzeżeniem postanowień § 26 ust. 5.
 5. Odwołanie członka Zarządu, który złożył rezygnację z udziału w pracach Zarządu nie wymaga wniosku Komisji i Rady, a Fundator jest zobowiązany do odwołania tej osoby ze składu Zarządu. Uchwała o odwołaniu powinna zapaść niezwłocznie po złożeniu rezygnacji przez członka Zarządu.

§ 27

 1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały zapadają większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 2. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
 3. W umowie między Fundacją a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Fundację reprezentuje Przewodniczący Rady, na zasadach określonych w § 17 ust. 4.

§ 28

 1. Komisja składa się z 2 do 3 członków w tym Przewodniczącego Komisji. Komisja wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego Komisji. Członków Komisji powołuje i odwołuje Fundator na wniosek Rady.
 2. Do członków Komisji stosuje się odpowiednio § 21, §22, §23 i § 24 Statutu.
 3. Do kompetencji Komisji należy:
  1. rozpatrywanie i zatwierdzanie corocznego sprawozdania z działalności Zarządu oraz udzielanie mu absolutorium;
  2. wnioskowanie do Fundatora, wspólnie z Radą, o dokonanie zmian w składzie Zarządu;
  3. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
  4. opiniowanie spraw majątkowych przedłożonych przez Zarząd.

§ 29

 1. Pierwszy skład wszystkich organów Fundacji ustali Fundator powołując również Przewodniczących Rady i Komisji oraz Prezesa Zarządu.
 2. Poza uprawnieniami zastrzeżonymi w innych postanowieniach Statutu Fundator podejmuje uchwały w sprawie zmiany niniejszego Statutu. Uchwały te nie wymagają wniosku Zarządu Fundacji, z wyłączeniem art. 29 pkt. 2a Statutu, którego zmiana wymaga pisemnego wniosku Zarządu.
  1. Fundator na wniosek Zarządu Fundacji podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji oraz połączenia Fundacji z inną fundacją.
 3. Zastrzeżone w Statucie kompetencje Fundatora przechodzą na jego następcę prawnego, bez konieczności zmiany statutu.

Rozdział V DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§ 30

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
 1. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych - 5911Z
 2. Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych - 5913Z
 3. Działalność związana z projekcją filmów - 5914Z
 4. Wydawanie książek - 5811Z
 5. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków - 5814Z
 6. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych - 5920Z
 7. Pozostała działalność wydawnicza - 5819Z
 8. Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - 4761Z
 9. Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - 4763Z
 10. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet - 4791Z
 11. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami - 4799Z
 12. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji - 73.12.A
 13. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych - 73.12.B
 14. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) - 73.12.C
 15. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach - 73.12.D
 16. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów - 4618Z
 17. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju – 46192

§ 31

 1. Z majątku Fundacji przeznacza się na działalność gospodarczą kwotę 1 tysiąc złotych (słownie: jeden tysiąc złotych).
 2. Wszystkie dochody Fundacji pochodzące z działalności gospodarczej są przeznaczane na realizację jej celów statutowych.

Rozdział VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 32

Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnej zmiany celu Fundacji.

§ 33

 1. Dla efektywniejszego realizowania swojego celu Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
 2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 34

 1. Fundacja ulega likwidacji w wypadku:
  1. osiągnięcia celu, dla realizacji którego została ustanowiona;
  2. wobec wyczerpania jej środków finansowych oraz majątku Fundacji;
  3. w przypadku podjęcia uchwały o której mowa w § 29 ust. 2a Statutu.
 2. W przypadkach określonych w pkt. 1a oraz 1b decyzję o likwidacji podejmuje Rada poprzez uchwałę podjętą większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady. W przypadku określonym w pkt. 1c, obowiązuje tryb z § 29 ust. 2a Statutu.
 3. Likwidatorem Fundacji jest Zarząd, chyba że uchwała Rady stanowi inaczej.

§ 35

Fundacja składa Ministrowi Kultury corocznie sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

§ 36

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.