O Fundacji

Krakowska Fundacja Filmowa została powołana w 2003 roku z inicjatywy Krzysztofa Gierata przez Instytucję Apollo Film w celu organizowania wydarzeń popularyzujących film i działań wspierających produkcję filmową.

Głównymi obszarami działalności Fundacji poza organizacją Krakowskiego Festiwalu Filmowego są m.in.: promocja polskich filmów w kraju i za granicą, wspieranie twórczości audiowizualnej o wysokich walorach artystycznych, stymulowanie rozwoju zawodowego i artystycznego polskich filmowców, organizowanie specjalnych projekcji i pokazów, warsztatów, konwersatoriów, dyskusji oraz innych wydarzeń, które stwarzają okazję do spotkań, wymiany doświadczeń i dyskusji na temat współczesnej kultury filmowej.

W ramach kompleksowej promocji polskich filmów dokumentalnych, krótkich fabuł i animacji za granicą, Fundacja prowadzi trzy projekty realizowane dzięki dofinansowaniu z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej: Polish Docs, Polish Shorts i Polish Animations. Projekty te służą szeroko pojętej promocji polskiego kina i obejmują m.in. prowadzenie portali internetowych, organizację i obsługę stoisk polskich na targach filmowych, organizację pokazów polskich filmów za granicą, przygotowanie pakietu filmów online przeznaczonych dla zagranicznych profesjonalistów. Ponadto Fundacja w tym obszarze wspiera także polskich producentów i reżyserów, umożliwiając im udział w polskich delegacjach promujących projekty polskich dokumentów lub krótkich metraży na międzynarodowych pitchingach, prezentacjach, targach filmowych.

W ramach agencji KFF Sales&Promotion Fundacja zajmuje się także obsługą festiwalową polskich dokumentów oraz krótkometrażowych animacji i fabuł, a od 2016 również sprzedażą polskich filmów dokumentalnych na zagraniczne rynki.

Krakowska Fundacja Filmowa korzysta z dofinansowań, grantów przyznawanych przez instytucje publiczne, prywatne oraz współpracuje z wieloma organizacjami w kraju i zagranicą.

Przygotowanie projektu o Eurogrant do realizacji w ramach programu Kreatywna Europa

Cel projektu: Celem realizacji projektu jest opracowanie na najwyższym poziomie wniosku wraz z kompletem wymaganych załączników oraz aplikowanie do programu Kreatywna Europa.

Beneficjent: KRAKOWSKA FUNDACJA FILMOWA

LUDZIE

Prezeska zarządu

Barbara Orlicz-Szczypuła

barbara.orlicz@kff.com.pl +48 12 294 69 45

Dyrektor biura programowego Krakowskiego Festiwalu Filmowego. Dyrektor KFF Sales & Promotion. W 2004 roku rozpoczęła pracę dla Krakowskiej Fundacji Filmowej, w której rok później stworzyła Agencję Promocji Filmów działającą dziś pod nazwą KFF Sales & Promotion. Od ponad dwudziestu lat współtworzy Krakowski Festiwal Filmowy – najstarszy i najważniejszy festiwal filmów dokumentalnych i krótkometrażowych w Polsce.

Wiceprezeska zarządu

Patrycja Czarny

patrycja.czarny@kff.com.pl +48 12 294 69 45

Absolwentka filmoznawstwa oraz studiów podyplomowych w dziedzinie PR na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracowała w Apollo Film jako menadżerka PR, współpracowała przy realizacji wielu wydarzeń filmowych. Z Krakowskim Festiwalem Filmowym związana jest od 2006 roku, gdzie pełni funkcję zastępczyni dyrektorki biura programowego. W Krakowskiej Fundacji Filmowej prowadzi Dział Dystrybucji oraz Organizacji Imprez.

Wiceprezeska zarządu

Katarzyna Wilk

katarzyna.wilk@kff.com.pl +48 12 294 69 45

Zastępca dyrektora KFF Sales & Promotion. Koordynator Polish Docs. Dyrektor KFF Industry. Wspiera polskich filmowców, szczególnie dokumentalistów, w zagranicznej promocji ich twórczości. W ramach branżowej części Krakowskiego Festiwalu Filmowego (KFF Industry) daje polskim producentom i reżyserom możliwość zaprezentowania się przed zagranicznymi przedstawicielami branży filmowej.

Dyrektor Krakowskiego Festiwalu Filmowego

Krzysztof Gierat

krzysztof.gierat@kff.com.pl +48 12 294 69 45

Z wykształcenia filmoznawca, absolwent UJ. Studiował także w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Pełnił m.in. funkcje wiceprezydenta miasta Krakowa, dyrektora Apollo Film i Agencji Filmowej Telewizji Polskiej. Jest także członkiem Polskiej i Europejskiej Akademii Filmowej. Krakowskim Festiwalem Filmowym kieruje od 20 lat.

Koordynatorka projektów

Marta Świętek

marta.swietek@kff.com.pl +48 12 294 69 45

W 2012 roku rozpoczęła pracę dla Krakowskiej Fundacji Filmowej. Współorganizuje wydarzenia branżowe Krakowskiego Festiwalu Filmowego. Koordynuje festiwalowe targi filmowe (KFF Market). W KFF Sales & Promotion zajmuje się dystrybucją festiwalową polskich filmów krótkometrażowych – fabuł i animacji, a także opracowuje programy filmowe dla międzynarodowych festiwali i wydarzeń filmowych.

Koordynatorka promocji i działań edukacyjnych

Magdalena Walo

magdalena.walo@kff.com.pl +48 12 294 69 45

Absolwentka filmoznawstwa i wiedzy o nowych mediach na Uniwersytecie Jagiellońskim. Z Krakowską Fundacją Filmową związana od 2017 roku. Koordynatorka działu obsługi widza oraz główna asystentka biura programowego Krakowskiego Festiwalu Filmowego.

Asystentka ds. realizacji projektów

Anna Waszczuk

anna.waszczuk@kff.com.pl +48 12 294 69 45

Absolwentka filmoznawstwa i wiedzy o nowych mediach oraz filologii romańskiej na Uniwersytecie Łódzkim oraz Uniwersytecie w Mediolanie. W sektorze audiowizualnym od 2011 roku. Doświadczona w dystrybucji i promocji filmowej. Przez wiele lat pracowała jako festiwalowy dystrybutor w najważniejszych studiach animacji w Polsce. W KFF Sales & Promotion zajmuję się w obiegiem kopii oraz materiałów promocyjnych.

Zespół:

Patrycja Czarny, Krzysztof Gierat, Barbara Orlicz-Szczypuła, Marta Świętek, Magdalena Walo, Anna Waszczuk, Katarzyna Wilk

Rada Programowa Krakowskiej Fundacji Filmowej:

Tadeusz Lubelski – przewodniczący, Jerzy Armata, Marcin Borchardt, Jacek Bromski, Marek A. Drążewski, Krzysztof Gierat, Miłosz Horodyski, Jadwiga Hučková, Jerzy Kapuściński, Jerzy Kucia, Marcel Łoziński, Maria Malatyńska, Wojciech Marczewski, Kuba Mikurda, Anita Piotrowska

Komisja Rewizyjna:

Alina Kasza, Marta Materska-Samek, Jarosław Wójcik

STATUT

Pobierz statut fundacji

STATUT FUNDACJI pod nazwą "Krakowska Fundacja Filmowa" tekst jednolity na dzień 15 czerwca 2018

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja pod nazwą „Krakowska Fundacja Filmowa" zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Instytucję Filmową pod nazwą: „Apollo-Film” z siedzibą w Krakowie - zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ul. Św. Filipa 5/5 przed notariuszem Elżbietą Dudkowską-Wawrzycką w dniu 25 lutego 2003 r. (repertorium A Nr 1021/2003) działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 06.04.1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 2

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 3. Siedzibą Fundacji jest Kraków.
 4. Fundacja może tworzyć oddziały i zakłady, a także przystępować do spółek i fundacji.

§ 3

 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania swoich celów Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami RP.

§ 4

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Kultury.

§ 5

Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.

§ 6

Fundacja może przyznawać nagrody i wyróżnienia osobom zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

Rozdział II CEL I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 7

Celem Fundacji jest:
 1. krzewienie edukacji i kultury filmowej;
 2. promocja polskich filmów w kraju i zagranicą;
 3. wspieranie twórczości filmowej o wysokich walorach artystycznych;
 4. pomoc w rozwoju artystycznym i zawodowym twórców filmowych;

§ 8

Fundacja realizuje swój cel poprzez:
 1. organizowanie i finansowanie festiwali oraz przeglądów filmowych;
 2. organizowanie i finansowanie pokazów polskich filmów w kraju i za granicą;
 3. dotowanie pozycji wydawniczych, w tym periodyków, poświęconych tematyce filmowej;
 4. dotowanie produkcji i dystrybucji filmów polskich oraz filmów zagranicznych o wysokich walorach artystycznych,
 5. organizowanie i finansowanie konkursów oraz plebiscytów na najlepsze dzieło filmowe, w różnych kategoriach sztuki filmowej, a także finansowanie nagród w tych imprezach;
 6. organizowanie i finansowanie konkursów o tematyce filmowej, a także finansowanie nagród w tych konkursach;
 7. organizowanie i finansowanie konferencji, wykładów, seminariów i innych form debaty na temat kultury i sztuki filmowej;
 8. organizowanie i finansowanie warsztatów, konwersatoriów i wykładów przeznaczonych dla twórców, producentów lub dziennikarzy filmowych, służących rozwojowi artystycznemu i zawodowemu tych osób.

§ 9

Dla osiągnięcia swojego celu Fundacja może wspierać osoby fizyczne oraz osoby prawne, których działalność jest zbieżna z działaniem Fundacji.

Rozdział III MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 10

Majątkiem Fundacji jest Fundusz Założycielski obejmujący wkład gotówkowy w kwocie 10.000,00 zł /słownie: dziesięć tysięcy złotych.

§ 11

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 12

Dochody Fundacji pochodzą z:
 1. darowizn, dotacji, spadków i zapisów,
 2. subwencji osób prawnych,
 3. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
 4. dochodów ze zbiórek publicznych,
 5. odsetek bankowych od wkładów pieniężnych,
 6. dochodów z papierów wartościowych, w których mogą być lokowane środki finansowe Fundacji,
 7. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

§ 13

Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, dotacji, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 14

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 15

 1. Osoby fizyczne i prawne, które dokonają na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji (jednorazowej lub łącznej) w wysokości co najmniej 100.000,00 zł, lub, w przypadku osób zagranicznych, w wysokości odpowiadającej co najmniej równowartości 25.000 USD, uzyskują tytuł Sponsora Fundacji.
 2. Tytuł Sponsora ma charakter osobisty.

Rozdział IV ORGANY FUNDACJI

§ 16

 1. Organami Fundacji są :
  1. Rada Programowa, zwana dalej Radą,
  2. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,
  3. Komisja Rewizyjna, zwana dalej Komisją.
 2. Nie można być jednocześnie członkiem dwóch organów Fundacji.

§ 17

 1. Rada składa się od 3 do 15 członków.
 2. Członków Rady powołuje na czas nieoznaczony Fundator, z zastrzeżeniem § 18 pkt. 1.
 3. Rada wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego Rady.
 4. Przewodniczący Rady reprezentuje Radę na zewnątrz, przygotowuje posiedzenia Rady oraz przewodniczy posiedzeniom Rady, a także reprezentuje Fundację w umowie między Fundacją a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim. W razie niemożności pełnienia przez Przewodniczącego swojej funkcji, jego obowiązki przejmuje inny członek Rady, upoważniony przez Przewodniczącego. W przypadku braku takiego upoważnienia obowiązki Przewodniczącego pełni inny członek Rady, wskazany przez Radę.

§ 18

 1. W granicach określonych w § 17 pkt. 1, Rada może podjąć uchwałę o poszerzeniu swego składu o osoby fizyczne lub prawne, które:
  1. dokonały znacznego przysporzenia majątkowego na rzecz Fundacji,
  2. swoją działalnością przysporzą Fundacji znacznych korzyści.
 2. Osobą prawną przyjętą w skład Rady na mocy uchwały, o której mowa w ust. 1 reprezentuje w Radzie jeden przedstawiciel.

§ 19

 1. Członkostwo w Radzie ustaje z dniem odwołania przez Radę bądź z dniem śmierci członka Rady.
 2. Odwołanie członka Rady następuje w przypadku:
  1. złożenia - skierowanej na ręce Rady - pisemnej rezygnacji członka z udziału w pracach Rady,
  2. nie pełnienia obowiązku członka Rady przez okres dłuższy niż 12 miesięcy,
  3. zachowania nie licującego z godnością członka Rady.

§ 20

 1. Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy.
 2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy bądź na wniosek Zarządu, Komisji, Fundatora lub połowy członków Rady, zgłoszony Przewodniczącemu Rady na piśmie. W razie, gdy Przewodniczący nie może zwołać Rady, uprawnienie to przysługuje Zarządowi. Zarząd zwoła posiedzenie z własnej inicjatywy lub na wniosek podmiotów, o których mowa w zdaniu pierwszym. Do zwołania posiedzenia przez Zarząd stosuje się odpowiednio postanowienia pkt. 3 i 4.
 3. O terminie posiedzenia Rady Przewodniczący zawiadamia pozostałych członków Rady co najmniej 10 dni przed datą planowanego posiedzenia.
 4. Zawiadomienie powinno zawierać porządek obrad. Rada może podjąć uchwały jedynie w sprawach wymienionych w porządku obrad, chyba, że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu co do podjęcia uchwały w sprawie nie uwzględnionej w porządku obrad.

§ 21

 1. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał.
 2. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych członków Rady. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady, jeżeli uczestniczy w posiedzeniu Rady.

§ 22

W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć zaproszone osoby spoza grona członków Rady – z głosem doradczym.

§ 23

Członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach Rady, mogą jednak w uzasadnionych przypadkach domagać się zwrotu kosztów poniesionych w związku z tą działalnością, pod warunkiem ich wcześniejszego uzgodnienia z Zarządem.

§ 24

Do kompetencji Rady należy:
 1. przygotowywanie projektów wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji.
 2. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
 3. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd,
 4. wnioskowanie, wspólnie z Komisją, do Fundatora o dokonanie zmian w składzie Zarządu,
 5. wnioskowanie do Fundatora o dokonanie zmian w składzie Komisji.

§ 25

 1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Zarząd:
  1. podejmuje czynności związane z bieżącą działalnością Fundacji,
  2. uchwala wieloletnie i roczne programy działania Fundacji,
  3. sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
  4. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
  5. tworzy i znosi jednostki organizacyjne Fundacji.
 3. Do składania oświadczenia woli w imieniu Fundacji upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.

§ 26

 1. Zarząd składa się od 2 do 3 członków - w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na czas nieoznaczony przez Fundatora.
 2. Członkostwo w Zarządzie ustaje z dniem odwołania członka Zarządu przez Fundatora bądź z chwilą śmierci członka Zarządu.
 3. Odwołanie członka Zarządu następuje w przypadku:
  1. złożenia pisemnej rezygnacji członka Zarządu z udziału w pracach Zarządu,
  2. nienależytego wykonywania funkcji członka Zarządu.
 4. Uchwałę w sprawie powołania lub odwołania członka Zarządu podejmuje Fundator, na pisemny wniosek Komisji i Rady. Fundator nie jest zobowiązany treścią takiego wniosku - z zastrzeżeniem postanowień § 26 ust. 5.
 5. Odwołanie członka Zarządu, który złożył rezygnację z udziału w pracach Zarządu nie wymaga wniosku Komisji i Rady, a Fundator jest zobowiązany do odwołania tej osoby ze składu Zarządu. Uchwała o odwołaniu powinna zapaść niezwłocznie po złożeniu rezygnacji przez członka Zarządu.

§ 27

 1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały zapadają większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 2. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
 3. W umowie między Fundacją a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Fundację reprezentuje Przewodniczący Rady, na zasadach określonych w § 17 ust. 4.

§ 28

 1. Komisja składa się z 2 do 3 członków w tym Przewodniczącego Komisji. Komisja wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego Komisji. Członków Komisji powołuje i odwołuje Fundator na wniosek Rady.
 2. Do członków Komisji stosuje się odpowiednio § 21, §22, §23 i § 24 Statutu.
 3. Do kompetencji Komisji należy:
  1. rozpatrywanie i zatwierdzanie corocznego sprawozdania z działalności Zarządu oraz udzielanie mu absolutorium;
  2. wnioskowanie do Fundatora, wspólnie z Radą, o dokonanie zmian w składzie Zarządu;
  3. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
  4. opiniowanie spraw majątkowych przedłożonych przez Zarząd.

§ 29

 1. Pierwszy skład wszystkich organów Fundacji ustali Fundator powołując również Przewodniczących Rady i Komisji oraz Prezesa Zarządu.
 2. Poza uprawnieniami zastrzeżonymi w innych postanowieniach Statutu Fundator podejmuje uchwały w sprawie zmiany niniejszego Statutu. Uchwały te nie wymagają wniosku Zarządu Fundacji, z wyłączeniem art. 29 pkt. 2a Statutu, którego zmiana wymaga pisemnego wniosku Zarządu.
  1. Fundator na wniosek Zarządu Fundacji podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji oraz połączenia Fundacji z inną fundacją.
 3. Zastrzeżone w Statucie kompetencje Fundatora przechodzą na jego następcę prawnego, bez konieczności zmiany statutu.

Rozdział V DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§ 30

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
 1. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych - 5911Z
 2. Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych - 5913Z
 3. Działalność związana z projekcją filmów - 5914Z
 4. Wydawanie książek - 5811Z
 5. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków - 5814Z
 6. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych - 5920Z
 7. Pozostała działalność wydawnicza - 5819Z
 8. Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - 4761Z
 9. Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - 4763Z
 10. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet - 4791Z
 11. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami - 4799Z
 12. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji - 73.12.A
 13. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych - 73.12.B
 14. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) - 73.12.C
 15. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach - 73.12.D
 16. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów - 4618Z
 17. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju – 46192

§ 31

 1. Z majątku Fundacji przeznacza się na działalność gospodarczą kwotę 1 tysiąc złotych (słownie: jeden tysiąc złotych).
 2. Wszystkie dochody Fundacji pochodzące z działalności gospodarczej są przeznaczane na realizację jej celów statutowych.

Rozdział VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 32

Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnej zmiany celu Fundacji.

§ 33

 1. Dla efektywniejszego realizowania swojego celu Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
 2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 34

 1. Fundacja ulega likwidacji w wypadku:
  1. osiągnięcia celu, dla realizacji którego została ustanowiona;
  2. wobec wyczerpania jej środków finansowych oraz majątku Fundacji;
  3. w przypadku podjęcia uchwały o której mowa w § 29 ust. 2a Statutu.
 2. W przypadkach określonych w pkt. 1a oraz 1b decyzję o likwidacji podejmuje Rada poprzez uchwałę podjętą większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady. W przypadku określonym w pkt. 1c, obowiązuje tryb z § 29 ust. 2a Statutu.
 3. Likwidatorem Fundacji jest Zarząd, chyba że uchwała Rady stanowi inaczej.

§ 35

Fundacja składa Ministrowi Kultury corocznie sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

§ 36

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.